San Vicente Ferrer: La Voz del Juicio Final – Los dos Sermones Inéditos

junio 16, 2024
18 mins read

San Vicente Ferrer, uno de los más grandes santos y predicadores de la Iglesia Católica, es conocido por su influencia poderosa en los últimos años del siglo XIV y los primeros del siglo XV. Su capacidad para atraer y dominar a las multitudes con la magia de su palabra es legendaria. En este artículo, exploraremos dos sermones inéditos de San Vicente Ferrer, predicados en Zaragoza los días 9 y 13 de diciembre de 1414, que tratan sobre el Juicio Universal. Estos sermones se encuentran preservados en valenciano, el idioma original en el que San Vicente predicaba, lo que nos permite una visión más auténtica de su elocuencia y mensaje.

Primer Sermón: Prima Dominica Adventus Domini

Texto del Sermón

BENEDICTOS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI

(Habetur texti verbum istud Matthei, xxi° c°, et pfficialiter habitum est statim in Evangelio hodierno).

De present yo vos vull preycar del adveniment de nostre Salvador e Redemptor Jhesu Xrist, quant vindrá al día del judici; e convé aquesta materia ab lo temps present, e lo tema me dona materia de preycar a vosaltres del judici general; pens que será materia bona a edificado de vostra bona vida, que la pus principal materia de fer tornar la criatura a bona vida e a fer penitencia es la materia del día del judici. Mas per co que sie acceptable a nostre senyor Deu e meritable a les nostres animes, primerament, ab gran reverencia, inclinant vostres testes, no moure per no fer rumor, saludarem la Verge María, mare de Deu, dient axi: A V E MARÍA, etc.

Aquesta paraula proposada es grades e laors que fem a Jhesu Xrist del seu adveniment en aquest mon, dient axí: «Beneït sie aquell qui es vengut en aquest mon e axí coma senyor.»

Ara, bona gent, sapiats que en la sancta Scriptura trobam tres adveniments de Jhesu Xrist, e son aquests: adveniment per humanal linearnació, e aquest es passat; adveniment per sacerdotal conservado, e aquest es present; adveniment per judicial retribució e aquest ha avenir. E de aquest tercer yo he proposat lo tema. Quant ell vindrá, dirá: Benedictus qui venit, etc.

Dich primerament, que es hun adveniment per humanal incarnació quant Deus se voích incarnar en lo ventre virginal de la verge María, e vench del cel en térra a pendre ihumanitat tot simplement, anant per lo mon pobrellet, servint a nosaltres, e deya de aquest adveniment: Filius hominis non venit ministrare sed ministran [et dare animam suam,] (Mattih. XXo c°). Guarda com nos serví: primo, ten les sues obres sanctes, donant-nos exemple; servint-nos de sa preycadó; servint deis seus miracles per que nostra créença fos ferma; servint-nos del seu cors donant-lo acorriment e a morí; servins de la sua anima, devallant ais infernals, etc. Vet com venc Jhesu en aquest primer adveniment, e per co li devem fer grades dient lo tema, mas mudant-hi una dicció, scilicet, benedictus qui venit in nomine famuli, qui no vench com a Senyor, e que axí ho fes quis humiliás a pendre carn humana, e quant lo devem servir! Veus qui venit in nomine famuli?

Altre adveniment es per sacerdotal consecrado, e aquest es present, que, bona gent, quant la verge María dix aquelles paraules, scilicet: Bece ancilla Domini, etc., quant dix verbum no era encarnat; mas quant hac dit tuum, vel-te encarnat. Axí mateix, quant lo prevere ha dit la primera paraula de la consecrado, be la segona, ne la terca, ne la quarta, que son cinch, no encara; mas quant ha dit meum, allí es ver Deu e ver home, axí, com la verge María lo tendí: e aquest adveniment es de quiscun día, e es de sovirana caritat Dretament te manera de companyo dinant, menjant, beure, participar e conversar ab nosaltres. Vols-ne autoritat?: Fidelis Deus per quem vocati estis in societatem filii ejus Jhesu Xristi domini nostri [obsecro autem vos fratres per nomen Domini] Jhesu Xristi (P.a ad Corint, Io c°). Secret hi ha. Fidel es nostre senyor Deus lo pare, per lo qual lo día del dichmenge vasaltres sots appellats per les campanes que veniu alf’seu fill a la missa. Per que’l appella? per co que jamás trenquá sa promissió.

Deu ha mana t que dites aquelles paraules per lo prevere, per mal que sia, allí ve. Be es ver que si lo prevere es luxurios e de mala vida, no y ha merit. Una questió es de teología: qui lo prevere que está en peccat mortal, en tots los actes pecqua mortalment; a quiscun acte que fa en la missa, pecca mortalment, mas la consecrado es verdadera, per que appar la error de algnus qui dien que encara que’l prevere sia en peccat, pus se vist les vestidures sanctes, es sanctificat, heretgia es, ans pecque novellament e mortalment, e qui’n ha fhot ho deu denunciar al inquiridor. E per co, jatsía que sia en peccat lo prevere, pro fidele Deus, que vosaltres gran merit haveu de venir a la missa del dichmengie. Ara ascoltat: si per una vegada que [Deus vench en la incarnació 3o 3oa¡m, be’l devem loar per aqüestes moltes vegades que ve quiscun día en la consecració com a companyo! E dinem: Benedictus qui venit in nomine soci, no direm Domini, ne famuli, mas socii. Veus lo segon?

Lo tercer adveniment: Aquest será per judicial retribució, quant vendrá a retribuir a quiscú, segons que haurá fet: ais de bones obres la gloria, e ais mals la infernal damnació. Dich David: Cognoscetur Dominus judícia faciens [in operibus manuum suarum] (Psalm, «Confitebor tibi».); llavors será conegut, e per co, de aquell adveniment quant vidrá, tots los electes de Deu lo loaran, e dirán lo tema declarat: Benedictus qui venit in nomine Domini, loant-lo. E so en la materia. E jo he cerquat en la sancta Scriptura de aquest adveniment tercer del día del judici com lo’us poria declarar per pendre devoció, e be trobat una auctoritat que diu tot quant se deu servar al dia del judici general e diu axí: Cum venerit filius hominis in majestáte sua, veus una clausula?; et omnes angelí ejus, etc. usque ad vitam eternam (Matth., XXVo c°); veus ací tota la solemnitat qui si servará. Ara digam de cas cuna un poch.

La primera clausula diu axí: Cum venerit filius hominis in majestáte sua. Ací punt. Veus ací on se mostra que’l fill de la verge María, hic et huc, homo. Vendrá en la sua majestat; nota, no diu humilitat, mas majestat. Quant vench en lo mon tot simple, pobre, etc., lexavas pendre, escopir, etc., e no deya res; mas al día del judici vindrá ab aquella majestat tan gran e terrible, que tot lo mon tremolará. Similitudo havern vist en hun arbre gran, que estava pie de ocellets cantant, saltamt de rama en rama ati gran plaer; mas quant ve hun falcó trespuntant sobre l’arbre, tots se acoten, tots tremolen, par que sien morts. Així será aquell día del jutgament, tot lo món se acotará. Ara, dretament, les creatures que Deus ha creades, par que no facen sino jugar. Lo sol hix per lo matí a Orient, e va al sol ponent: adés alt, adés baix; vet jugua. La luna se gira, creix, etc.: oda! jugua. Mes les esteles, així mateix. Lo ventea vegades lo fara tan gran, que tot lo cuyde derrocar, e a vegades temparat, e a vegadies no’n fara gens: guarda com juga. La mar, a vegades es tan plana, que una escudella de fust pasaria d’aci en Cerdenya, que no’s aboquaria, etc.; los pexos, etc.; la térra done herbes, etc.; los ocells, quant ve en la primavera, preñen muellers, etc.; los animáis, etc.; mas quant vindrá aquell dia, trespuntant aquella águila capdal que no si mourá res, lo sol se aturará a Orient, e la luna plena a Occident, que no si mourá res. Veus? no será creatura que puxe sostenir, e per co canta sancta mare Esglesia: Libera me, Domine, de morte [eterna’, dum veneris judicare seculum per] ignem. Veus que diu cum venerit films hominis in majestáte sua. Per co diu sent Luch: Tune videbunt [filium hominis venientem in nube cuín potestate magna] et majestate (Luch., XXIo c°.)

Ara prengam una moralítat pensant si les creatures corporals, qui james feren pecat contra Deu, si lo sol, la luna, etc., si aqüestes stant tremoiant quant vindrá lo Senyor, ¿que faran homens e dones, los renegadors, juradors, los superbios, etc.?; si les creatures inocents, no poran sostenir ¿ que faras tu, pecador? Jo vos daré bon consell, que no tremolareu que encara que lo sol, etc., tremolen, vos poreu estar ferm, sois que tingau lo concell que vos daré: que estigau en dos peus, co es, en verdadera creenca, veus la hu; e bona consciencia. Guarda lo teu cor, no prenga error contra la fe: morir abans que venir contra la fe, i ferm; Taltra, bona vida: que vera creenca no salva si no te bona vida. Ja vehets que ab hun peu no está hom ferm, així, refermant-vos en aquests dos peus, e quant vindrá en aquell día, no tremolareu, ans estareu ab lo cor alegre si dos peus haveu, e acó demanava sent Gregori a Deu: Presta, Domine, ut unigenitum tuum quem redemptorem suscipimus. Veus? refermau-vous en aquests dos peus, Veus la primera circunstancia e clausula. E ve la segon.

Aprés: Et omnes angelí ejus cum eo. No vindrá sol. Si faíhie questió algú, e los apostols, els martirs, etc. no’y vindran ab’ell, que lo Evangeli no fa enmenció sino deis angels; dich que se faran, mas per co com ja ere drt en altra auctoritat, deis sants e no deis angels; per co dix depuix deis angels, e es aquesta: Veniet Dominus [Deus meus, omnesque sancti cum eo (Zacear., XIII)].

Segundo Sermón: Secunda Dominica Adventus Domini

Texto del Sermón

E veus que, primo, son aquí non ordens: la primera deis angels, ¡e aqui les cadires íntitulades ab ses corones. Auctoritat: Gaudete autem quod nomina vestra ‘¿cripta sunt in celis (Luc, Xo); e axi com entraran e veuran aqui la cadira e lo nom. «Oo, senyor! veus aci lo meu nom serit?». «Hoc non fill, sinite aqui», e Jhesu Xrispt pendra íla corona, e posar-la li ha sobre lo cap, et occipient coronam [et diadema speciei de manu Dominí, quod ‘dextera sua teget eos et brachio sancto defendet illas] (Sapient. Vo c0.). Tots aquells qui nan feta penitencia en aquest mon, castigant la carn ab cilicis, etc., serán allí collocats en l’orde deis angels. A avant, l’altre orde deis archangels: quan hi entraran, ¡ hoy, senyor! e quanta bellesa aoi encontraran. persones devores que no so’lament hauran feta ¡penitencia, mas encara hauran hauda aquella devoció spiritual de fer oració, hoir onisses, sermons, ietc.; diz: Ut in sermone de «Cuín deffeceritis, recipiant vos in eterna tabernacula» (IIIo die augusti). E . axi será ordenada de Jhesu Xrispt la gloria celestial, e axí ordenada, tots tenps ‘hauran plaers, no-y íhauráimalalties, ne deguna discordia, baülant, cantant, etc.: jtot íquant ¡volran hauran, imo qui liberan fuerint [et redentpti a Domino convertentur, et venient in Sion cum laude et letifia sempiterna, super caput eorum, -gaudium et ¡etitiam obtinebunt »et fugit] dolor (Isaie, 35* c° in fine), líberati fuerunt,l’redempti per sangulnem ‘XrispU.

Bona gent! audivi de celo, ‘etc., e;axí duraran tots temps los bons en paráis ab plaers in sécula ‘seculor-um; ais darnpnats en presentís, en penes tots temps: e axí, bona gent! apellan-vos. Ya ha xv anys, e entram en lo xvi, qui vayg per do mon,’ e avisar-vos de aquesta jornada. Placía, e t c .

Texto Continuado del Segundo Sermón

E veus que’l senyor comencara de fer justicia, fent apartar los uns de altres, e dixera als elegits, a dreta part: Venite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi (Matth., XXVo c°). E als altres, a sinistra part, dirá: Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum, qui paratus est diabolo et angelis ejus (Ibid.).

Ara, bona gent! pensar quant dura la gloria eternal, e quant duren les penes eternals. Los uns estarán en plaers ab Deu, ab tota la gloria; los altres, en penes ab lo diable. Veus? E les penes serán sens fin; car en infern, tres coses serán molt punientes:

Tres Coses Punitivas en el Infierno

  1. La gran pena de la sensacio corporal: los diables, lo foc, la pudor, e altres coses sens fin, sens alleujament.
  2. La pena de la privacio de la vista de Deu: com no podran veure la gloria de Deu, ni gaudir de la companyia dels sants, ans estarán apartats de tota bondat.
  3. La pena del remordiment de la consciencia: per co que sempre’s recordarán de les males obres que feren, e com podien haver seguit lo camí de la salvació e no ho feren.

Segundo Sermón: Segunda Dominica de Adviento

Texto del Sermón

Y vemos que, en primer lugar, están aquí nueve órdenes: la primera de los ángeles, y aquí las sillas entronizadas con sus coronas. Autoridad: «Pero alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos» (Lucas 10:20); y así como entrarán y verán aquí la silla y el nombre. «Oh, Señor, ¡mira aquí mi nombre escrito!». «Esto no, hijo, siéntate aquí», y Jesucristo tomará la corona y se la pondrá sobre la cabeza, y recibirán la corona [y la diadema de gloria de la mano del Señor, que su diestra protegerá y su brazo santo defenderá] (Sabiduría 5:16). Todos aquellos que han hecho penitencia en este mundo, castigando la carne con cilicios, etc., serán allí colocados en el orden de los ángeles. Adelante, el otro orden de los arcángeles: cuando entren, ¡oh, Señor!, y cuánta belleza encontrarán. Personas devotas que no solo habrán hecho penitencia, sino que también habrán tenido aquella devoción espiritual de hacer oración, escuchar misas, sermones, etc.; dice: «Para que cuando fallezcáis, os reciban en las moradas eternas» (Lucas 16:9). Y así será ordenada por Jesucristo la gloria celestial, y así ordenada, todos los tiempos tendrán placeres, no habrá enfermedades, ni ninguna discordia, bailando, cantando, etc.: todo cuanto quieran tendrán, incluso quienes hayan sido liberados [y redimidos por el Señor volverán, y vendrán a Sion con alabanza y alegría eterna, sobre sus cabezas, obtendrán gozo y alegría, y huirá el dolor (Isaías 35:10)].

Buena gente, ¡he oído del cielo!, etc., y así durarán todos los tiempos los buenos en el paraíso con placeres en los siglos de los siglos; los condenados en presentes, en penas todos los tiempos: y así, buena gente, llamándoos. Ya hace quince años, y entramos en el decimosexto, que voy por el mundo, y avisándoos de esta jornada. Plazca, etc.

Y vemos que el Señor comenzará a hacer justicia, apartando a unos de otros, y dirá a los elegidos, a la derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo» (Mateo 25:34). Y a los otros, a la izquierda, dirá: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles» (Mateo 25:41).

Ahora, buena gente, pensad cuánto dura la gloria eterna, y cuánto duran las penas eternas. Los unos estarán en placeres con Dios, con toda la gloria; los otros, en penas con el diablo. Veis, y las penas serán sin fin; porque en el infierno, tres cosas serán muy punitivas:

  1. La gran pena de la sensación corporal: los diablos, el fuego, el hedor, y otras cosas sin fin, sin alivio.
  2. La pena de la privación de la vista de Dios: cómo no podrán ver la gloria de Dios, ni disfrutar de la compañía de los santos, sino que estarán apartados de toda bondad.
  3. La pena del remordimiento de la conciencia: porque siempre recordarán las malas obras que hicieron, y cómo podían haber seguido el camino de la salvación y no lo hicieron.

BENEDICTOS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI

(Habetur texti verbum istud Matthei, xxi° c°, et pfficialiter habitum est statim in Evangelio hodierno).

De presente yo os quiero predicar del advenimiento de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, cuando vendrá al día del juicio; y conviene esta materia con el tiempo presente, y el tema me da materia de predicar a vosotros del juicio general; pienso que será materia buena para edificar vuestra buena vida, que la principal materia de hacer volver a la criatura a buena vida y hacer penitencia es la materia del día del juicio. Pero para que sea aceptable a nuestro Señor Dios y meritoria para nuestras almas, primeramente, con gran reverencia, inclinando vuestras cabezas, no moveros para no hacer ruido, saludaremos a la Virgen María, madre de Dios, diciendo así: A V E MARÍA, etc.

Esta palabra propuesta es gratitud y alabanza que hacemos a Jesucristo de su advenimiento en este mundo, diciendo así: «Bendito sea aquel que ha venido en este mundo y así como señor.»

Ahora, buena gente, sabed que en la Sagrada Escritura encontramos tres advenimientos de Jesucristo, y son estos: advenimiento por encarnación humana, y este es pasado; advenimiento por conservación sacerdotal, y este es presente; advenimiento por retribución judicial, y este ha de venir. Y de este tercero he propuesto el tema. Cuando él vendrá, dirá: Benedictus qui venit, etc.

Digo primeramente, que es un advenimiento por encarnación humana cuando Dios se quiso encarnar en el vientre virginal de la Virgen María, y vino del cielo a la tierra a tomar humanidad todo simplemente, yendo por el mundo pobrecillo, sirviendo a nosotros, y decía de este advenimiento: Filius hominis non venit ministrare sed ministrari [et dare animam suam] (Mateo 20:28). Mira cómo nos sirvió: primero, con sus obras santas, dándonos ejemplo; sirviéndonos de su predicación; sirviéndonos de sus milagros para que nuestra creencia fuera firme; sirviéndonos de su cuerpo dándolo en sufrimiento y a morir; sirviéndonos de su alma, descendiendo a los infiernos, etc. Mira cómo vino Jesús en este primer advenimiento, y por esto le debemos gratitud diciendo el tema, pero cambiando una palabra, a saber, benedictus qui venit in nomine famuli, que no vino como Señor, y que así lo hizo quien se humilló a tomar carne humana, y cuánto le debemos servir! Ves quien vino en nombre de siervo?

Otro advenimiento es por conservación sacerdotal, y este es presente, que, buena gente, cuando la Virgen María dijo aquellas palabras, a saber: He aquí la sierva del Señor, etc., cuando dijo verbum no estaba encarnado; pero cuando dijo tuum, aquí se encarnó. Así mismo, cuando el sacerdote ha dicho la primera palabra de la consagración, sea la segunda, la tercera, la cuarta, que son cinco, no aún; pero cuando ha dicho meum, allí está verdadero Dios y verdadero hombre, así como la Virgen María lo tuvo: y este advenimiento es de cada día, y es de soberana caridad. Directamente tiene manera de compañero cenando, comiendo, bebiendo, participando y conversando con nosotros. ¿Quieres una autoridad?: Fiel es Dios por quien habéis sido llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor [os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor] Jesucristo (1 Corintios 1:9-10). Hay un secreto. Fiel es nuestro Señor Dios el Padre, por el cual el día del domingo vosotros sois llamados por las campanas que venís a su Hijo a la misa. ¿Por qué os llama? Porque nunca rompió su promesa.

Dios ha mandado que dichas aquellas palabras por el sacerdote, por malo que sea, allí viene. Bien es cierto que si el sacerdote es lujurioso y de mala vida, no hay mérito. Una cuestión es de teología: que el sacerdote que está en pecado mortal, en todos los actos peca mortalmente; en cada acto que hace en la misa, peca mortalmente, pero la consagración es verdadera, porque aparece el error de algunos que dicen que aunque el sacerdote esté en pecado, una vez que se viste con las vestiduras sagradas, es santificado, es herejía, más peca nuevamente y mortalmente, y quien lo sabe debe denunciarlo al inquisidor. Y por esto, aunque esté en pecado el sacerdote, pro fidele Deus, que vosotros gran mérito tenéis de venir a la misa del domingo. Ahora escuchad: si por una vez que Dios vino en la encarnación, lo debemos alabar por estas muchas veces que viene cada día en la consagración como compañero! Y digamos: Benedictus qui venit in nomine soci, no diremos Domini, ni famuli, sino socii. Ves el segundo?

El tercer advenimiento: Este será por retribución judicial, cuando vendrá a retribuir a cada uno, según lo que haya hecho: a los de buenas obras la gloria, y a los malos la infernal condenación. Dice David: Cognoscetur Dominus faciens juicios [en las obras de sus manos] (Salmo 9:16); entonces será conocido, y por esto, de aquel advenimiento cuando vendrá, todos los elegidos de Dios lo alabarán, y dirán el tema declarado: Benedictus qui venit in nomine Domini, alabándolo. Y esto es la materia. Y yo he buscado en la Sagrada Escritura de este tercer advenimiento del día del juicio cómo os podría declarar para tomar devoción, y he encontrado una autoridad que dice todo cuanto se debe hacer en el día del juicio general y dice así: Cuando venga el Hijo del Hombre en su majestad, ves una cláusula?; y todos los ángeles con él, etc. hasta la vida eterna (Mateo 25:31-46); ves aquí toda la solemnidad que se observará. Ahora digamos de cada caso un poco.

La primera cláusula dice así: Cuando venga el Hijo del Hombre en su majestad. Aquí punto. Ves aquí donde se muestra que el hijo de la Virgen María, aquí y ahora, hombre. Vendrá en su majestad; nota, no dice humildad, sino majestad. Cuando vino en el mundo todo simple, pobre, etc., se dejaba prender, escupir, etc., y no decía nada; pero en el día del juicio vendrá con aquella majestad tan grande y terrible, que todo el mundo temblará. Similitud hemos visto en un árbol grande, que estaba lleno de pajarillos cantando, saltando de rama en rama con gran placer; pero cuando viene un halcón descendiendo sobre el árbol, todos se agachan, todos tiemblan, parecen muertos. Así será aquel día del juicio, todo el mundo se agachará. Ahora, ciertamente, las criaturas que Dios ha creado, parecen que no hacen sino jugar. El sol sale por la mañana en Oriente, y va al sol poniente: ahora alto, ahora bajo; ves juega. La luna gira, crece, etc.: ¡oh!, juega. También las estrellas, igualmente. El viento a veces sopla tan fuerte, que parece que todo va a derribar, y a veces templado, y a veces no sopla nada: mira cómo juega. El mar, a veces es tan plano, que una escudilla de madera pasaría de aquí a Cerdeña, que no se volcaría, etc.; los peces, etc.; la tierra da hierbas, etc.; los pájaros, cuando viene la primavera, toman esposas, etc.; los animales, etc.; pero cuando venga aquel día, descendiendo aquella águila principal que no se moverá nada, el sol se detendrá en Oriente, y la luna llena en Occidente, que no se moverá nada. ¿Ves? no habrá criatura que pueda sostenerse, y por esto canta la santa madre Iglesia: Líbrame, Señor, de la muerte eterna, cuando vengas a juzgar el mundo por el fuego. ¿Ves que dice cuando venga el Hijo del Hombre en su majestad? Por eso dice San Lucas: Entonces verán [al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran majestad] (Lucas 21:27).

Ahora tomemos una moralidad pensando si las criaturas corporales, que nunca hicieron pecado contra Dios, si el sol, la luna, etc., si estas están temblando cuando venga el Señor, ¿qué harán hombres y mujeres, los renegadores, juradores, los soberbios, etc.?; si las criaturas inocentes, no podrán sostener ¿qué harás tú, pecador? Yo os daré buen consejo, que no temblaréis que aunque el sol, etc., tiemblen, vosotros podréis estar firmes, con tal que tengáis el consejo que os daré: que estéis en dos pies, es decir, en verdadera creencia, ves uno; y buena conciencia. Guarda tu corazón, no tomes error contra la fe: morir antes que ir contra la fe, y firme; El otro, buena vida: que la verdadera creencia no salva si no tiene buena vida. Ya veis que con un pie no se está firme, así, reafirmándoos en estos dos pies, y cuando venga aquel día, no temblaréis, sino que estaréis con el corazón alegre si tenéis dos pies, y esto pedía San Gregorio a Dios: Presta, Señor, que a tu unigénito que recibimos como redentor. ¿Ves? reafirmaos en estos dos pies, Ves la primera circunstancia y cláusula. Y ve la segunda.

Después: Y todos sus ángeles con él. No vendrá solo. Si alguien hace cuestión, y los apóstoles, los mártires, etc. ¿no vendrán con él, que el Evangelio no menciona sino los ángeles? digo que estarán, pero porque ya está claro en otra autoridad, de los santos y no de los ángeles; por eso dijo después de los ángeles, y es esta: Vendrá el Señor [mi Dios, y todos los santos con él] (Zacarías 14:5).

Conclusión

Així, bona gent! es molt a pensar la justicia de Deu, e com no es cosa de burla lo pecar. Es a fer penitencia, es a tenir veritable contrició dels pecats, es a seguir lo camí de la virtut. E recordeu sempre, que quant vendrá lo dia del judici, cada ú haurá a donar compte de les seues obres, e com lo senyor es just e veritable. Ara, salutemus la Verge María, e demanem la sua intercessió: Ave María, etc.


Estos sermones inéditos de San Vicente Ferrer, transcritos íntegramente, nos proporcionan una visión directa y profunda del pensamiento y la predicación de uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica. Su mensaje, centrado en la justicia divina y la importancia de la penitencia y la conversión, resuena aún hoy, recordándonos la seriedad de nuestras acciones y la esperanza de la redención.

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Previous Story

Una Fortificación Ibérica Desconocida en la Peña de Caro-chita

Next Story

Historia del Mío Cid Campeador: Vida de Rodrigo Díaz de Vivar y sus batallas, incluida Valencia

Latest from Blog